การลงทะเบียนสำหรับคนไทย

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทการลงทะเบียน อัตราพิเศษ
(๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)
อัตราปกติ
(๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
อัตราหน้างาน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)
*แพทย์ ๖,๐๐๐ บาท ๗,๐๐๐ บาท ๘,๐๐๐ บาท
บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล แพทย์ประจำบ้าน ๕,๐๐๐ บาท ๕,๕๐๐ บาท ๖,๐๐๐ บาท
*แพทย์ที่ลงทะเบียนและมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดของสมาคมฯ จะได้สิทธิพิเศษสำหรับเป็นสมาชิก ICS ฟรี

ค่าลงทะเบียนรวม
  • ป้ายชื่อและเอกสารร่วมประชุม
  • การเข้าร่วมประชุมใน Session วิชาการ และ Exhibition
  • อาหารว่างและอาหารกลางวัน
  • Gala Dinner

การชำระเงิน

รับชำระเงินด้วยการโอนเงินเท่านั้น

การยกเลิกการลงทะเบียนและการคืนเงินค่าลงทะเบียน

การยกเลิกการลงทะเบียนต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทาง ics2020thailand@gmail.com การประชุมจะคืนค่าลงทะเบียนคืน ๗๐% ของเงินค่าลงทะเบียน และจะโอนเงินคืนภายใน ๑ เดือน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

Organized by:

Co-host by:

Supported by:

The 42nd ICS WORLD CONGRESS

© Copyright ICS Thailand 2020 - All Rights Reserved